عقد قرارداد بدون واسطه

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

شروع کن

.
.
.
.
.
.
.
.
.

اطلاعاتتو وارد کن

.
.
.
.
.
.
.
.
.

قیمتارو مقایسه کن

.
.
.
.
.
.
.
.
.

با متراژ قرارداد ببند

.
.
.
.
.
.
.
.
.

تفاوت رو حس کن

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
قراردادتو ببند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

سامانه پیش رو برای خریداران و فروشندگانی است که خارج از سامانه متراژ به توافق رسیده و نیازمند قراردادی رسمی و دارای هولوگرام برای معامـله خـود هســتند، متــــراژ با حداقل 65 درصـــد تخفیـــف نسبت به نرخ اتحــادیه به شـما قــرارداد رســمی ارائه می دهــد. در صورتیــکه خواســتار جستــجو و یا ثبت آگــهی برای ملک خــود هستیــد به سامــانه جامــع جستــجوی ملــک مراجـعه کنیــد.